متاسفانه بدلیل افزایش قیمت دلار ما مجبور شدیم قیمت سرویس ها را افزایش دهیم. این افزایش قیمت بگونه ای بوده تا ضمن جلب رضایت مشتریان ما نیز متضرر نشویم. لذا به محض کاهش قیمت ما نیز کاهش قیمت خواهیم داشت.

بخش فروش

داده نگار هاستSunday, January 22, 2012

« برگشت