- مالک دامنه در زمان ثبت دامنه، انتقال دامنه، تغییر نام یا نام خانوادگی و یا آدرس ایمیل مالک دامنه، می بایستی ایمیلی که به صورت اتوماتیک از طرف ثبت کننده دامنه ارسال می گردد را تایید کند

- این ایمیلها جهت یادآوری  5 ، 10 و 13 روز پس از آن دوباره ارسال می گردد و تنها 15 روز برای تایید فرصت وجود دارد.ایمیلهایی که در روز 10 و 13 ارسال می گردد برای آدرس ایمیل های Admin، technical  و billing نیز ارسال می گردد.
- ایمیل هایی که به صورت اتوماتیک برای بروز رسانی اطلاعات دامنه ارسال می گردد(who is data reminder policy) یا همان ( WDRP ) و ایمیل های مربوط به انقضای دامنه در 30 و 5 روز پیش از انقضای دامنه ارسال می گردد، در صورتی که برگشت بخورد، به همین نحو می باشد. به همین دلیل توجه به این ایمیل های اتوماتیک ضروری می باشد.
در صورت عدم تایید ایمیل، دامنه 15 روز بعد معلق و غیر فعال (inactive, Client Hold ) می گردد
-این تغییرات برای پسوند های عمومی یا همان gTLD ها اعمال می گردد. برای دامنه های فعلی در صورتی که تغییراتی در مشخصات دامنه نداشته باشند و یا ایمیل های ( WDRP و انقضای دامنه ) برگشت نخورده باشد، تاثیری نخواهند داشت

 Wednesday, January 22, 2014

« برگشت